Skoči na glavno vsebino
Letni delovni načrt šole je pripravljen na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) , 31. člena Zakona o osnovi šoli, (Uradni list RS, št. 81/06), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) ter Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 59/96, spremembe odloka – Ur. l. RS, št.72/98, 123/03 in 42/07).
Pravila šolskega reda na podlagi vzgojnega načrta natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, organiziranost učencev, pravila obnašanja in ravnanja, opravičevanje odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev ter določijo vzgojne ukrepe za kršitve pravil.
Hišni red je dokument šole, ki ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.
Vzgojni načrt osnovne šole je temeljni dokument za delo na vzgojnem področju.
Z vzgojni načrtom šola opredeljuje vrednote in načela, na katerih temelji delo šole, ter določa načine sodelovanja s starši, vzgojne dejavnosti in vzgojne postopke, svetovalne in usmerjevalne dejavnosti in vzgojne ukrepe. Vzgojni načrt temelji na 2. členu Zakona o osnovni šoli, ki natančno opredeljuje cilje in vrednote osnovnošolskega izobraževanja.
S Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti šola ureja šolske obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika. Vlogi, za pridobitev statusa športnika oz. umetnika, najdete v meniju Obrazci.
Dostopnost