Skoči na glavno vsebino
SVET STARŠEV

Svet staršev šole, ki se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev,  je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

bSESTAVA SVETA STARŠEV OŠ PODČETRTEK 2023/24

Predsednik sveta staršev je Robert Šalamon

ODDELEK PREDSTAVNIK STARŠEV
1. a Nina Hrovatič
1. b Anja Plevnik
1. c* Sanja Pustišek
2. a Nataša Spital
2. b Jasmina Pinter Kotnik
2. c* Slavko Jakš
3. a Tamara Hunski
3. b Mateja Čepin
3. c* Krunoslav Halužan
4. a Matija Volavšek
4. c* Darinka Bosnar
5. a Robert Šalamon
5. c* Darinka Bosnar
6. a Natalija Šraml
6. b Jelka Jagrič
7. a Mojca Drofenik
7. b Andrej Leskovšek
8. a Matjaž Plevnik
8.b Tomaž Hohnjec
9. a

Rebeka Majer Amon

9. b

Brigita Vahen

* POŠ Pristava pri Mestinju

Dostopnost