Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda. Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.
Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.

Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. Vloga

Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25:

 

 

Dostopnost